top of page

Rescue Course

     Hlavnou činnosťou divízie Rescue je aktívny postup pri výcviku. Vlastné výcvikové programy sú rozložené do niekoľkých sekcií podľa zamerania a sú založené na základe nutnej teórie a reálnych modelových situácií. Lektorskú činnosťou tejto divízie sa snažíme odovzdávať veľmi cenné skúsenosti z oblasti predlekárskej prvej pomoci, a to v štátnom , tak aj v civilnom sektore. Naším cieľom je poskytovať najefektívnejší výcvik " bezpečnej " prvej pomoci v rôznych oblastiach takou formou, aby po absolvovaní nášho programu, opúšťal účastník kurz s maximom vstrebaných informácií. Naše výcvikové programy vedú skúsení inštruktori, ktorí svoje zručnosti a vedomosti získali počas služby u špeciálnych jednotiek, záchrannej služby, horskej služby, vodnej záchrannej služby. Chceme sa týmto úplne vyvarovať chybám , ktoré sa bohužiaľ niekedy stávajú. Napríklad že služobnú prípravu prvej pomoci vyučuje "poučený Lajik", ktorý má naučené presné postupy z najrôznejších špecializovaných kurzov, ale tie sú často fatálne chybné pre všeobecné a hlavne civilné použitie podľa zákona. Výcvikové programy sú vykonávané nepretržitú formou . Jedine tak dostáva výcvik svoj ​​zmysel. Výklad je vedený bez školských návykov a strojového čítanie textu a je automaticky prispôsobený schopnostiam uchádzačov. Obsahová skladba kurzu je koncipovaná pre jednotlivca i ucelené tímy. Špecializáciou kurzov sú reálne modelové situácie, ktoré sú súčasťou výcviku.
Rescue BASIC

 

Časová dotácia : 1 deň / 8 hodín

 

Optimálny počet poslucháčov : 10 osôb

 

Obsah kurzu :

 

Teoretická časť:

 

 • Prvá pomoc (ďalej PP)

 • Charakteristika a hlavné zásady poskytovania PP

 • PP pri zastavení srdca a dýchania

 • PP pri vonkajšom krvácaní

 • PP pri zlomeninách kostí

 

Praktická časť:

 

 • Aktivácia IZS (155, 112), komunikácia s dispečingom

 • Postup pri poskytovaní PP

 • Charakteristika život ohrozujúcich stavov, príznaky, prvotné vyšetrenie, kontrola vedomia, kontrola dýchania, postup KPR.

 • Charakteristika rán a krvácania, príznaky veľkého vonkajšieho krvácania, vyšetrenie, zistenie krvácania a ďalších poranení.

 • Charakteristika zlomenín, príznaky, vyšetrenie, postup pri PP.

 • Záverečné opakovanie - Slovné zhrnutie, písomný test.

 

Profil Absolventa :

 

     V tomto kurze sú študentom odovzdané základné znalosti pri poskytnutí prvej pomoci, ktoré sú následne overené v praktickej časti. Kurz prvej pomoci slúži na poskytnutie pomoci osobám ešte pred príchodom špecializovanej zdravotníckej pomoci. Po úspešnom absolvovaní kurzu frekventant získava certifikát, ktorý ho oprávňuje na poskytovanie prvej pomoci v rámci SR, v rozshau určenom obsahom kurzu. Účasť na kurze automaticky nezaručuje získanie certifikátu. Ten je vystavený až po úspešnom zložení záverečnej skúšky. 

Rescue ADVANCE

 

Časová dotácia : 2 dni / 16 hodín

 

Optimálny počet poslucháčov : 10 osôb. 

 

Obsah kurzu

 

Teoretická časť:

 

 • Základy hodnotenia zdravotného stavu osoby

 • Poruchy vedomia

 • Poruchy dýchania

 • Poruchy srdcového rytmu

 • PP pri zástave srdca a dýchania

 • PP pri vonkajšom krvácaní

 • PP pri šoku

 • PP pri cudzom telese v rane

 • PP pri zlomeninách

 • PP pri popáleninách a obareninách

 • PP pri úrazoch el. prúdom

 • PP pri uštipnutí, bodnutí, uhryznutí zvieraťom

 • PP pri bodných, strelných, rezných ranách

 • PP pri dopravnej nehode

 • PP pri topení

 • PP pri poranení hrudníka, brucha

 • Pomenovanie rôzných druhov zdravotníckeho materialu

 • Záverečné opakovanie

 

Praktická časť:

 

Charakteristika

 • Príznaky

 • Vyšetrenie  

 • Postup pri PP 

 • Praktický nácvik

 

Mechanizmus vzniku úrazu, poškodenia

 • Vyšetrenie osoby prostredníctvom zmyslov (pohľad, posluch, pohmat)

 • Charakteristika a postup prvotného vyšetrenia

 • Charakteristika a postup druhotného vyšetrenia

 

Základy anatómie a fyziológie kostrovo – svalovej sústavy

 • Charakteristika

 • Príznaky

 • Vyšetrenie

 • Postup pri PP

 • Zásady pri imobilizácii

 • Praktický nácvik

 

Postup kardio pulmonalnej resuscitácií

 • Charakteristika

 • Príznaky

 • Prvotné vyšetrenie

 • Kontrola vedomia

 • Kontrola dýchania

 

Základy anatómie a fyziológie obehovej sústavy

 • Charakteristika porúch srdcového rytmu

 • Nepriame príznaky

 • Základy anatómie a fyziológie dýchacej sústavy

 • Charakteristika porúch dýchania

 • Príznaky

 • Postup pri PP (úder medzi lopatky, heimlichov manéver)

 

Základy anatómie a fyziológie nervovej sústavy

 • Charakteristika bezvedomia

 • Príznaky

 • Vyšetrenie

 • Postup pri PP (polohovanie)

 • Charakteristika kŕčových stavov

 • Príznaky

 • Postup pri PP (bezpečnosť)

 

 

Profil Absolventa :

 

      Odborné školenie prvej pomoci predstavuje školenie na vyššej úrovni pre povolania rôzneho druhu. Absolvent si zdokonaí a rozšíri vedomosti z predošlích tém v oblasti poskytnutia prvej pomoci. Modul ADVANCE nadväzuje na modul BASIC. To znamená, že frekventant, ktorý chce získať certifikát ADVANCE musí mať úspešne absolvovaný kurz BASIC s príslušným certifikátom. Po úspešnom absolvovaní kurzu frekventant získava certifikát, ktorý ho oprávňuje na poskytovanie prvej pomoci v rámci SR, v rozshau určenom obsahom kurzu. Účasť na kurze automaticky nezaručuje získanie certifikátu. Ten je vystavený až po úspešnom zložení záverečnej skúšky.

bottom of page